Loading

Druhy úverov

Spotrebiteľský úver je dočasné poskytnutie finančných prostriedkov na základe zmluvy o úvere a môže sa poskytovať vo forme pôžičky, úveru alebo odloženej platby poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi. Práva a povinnosti ako aj podmienky poskytnutia spotrebiteľského úveru upravuje zákon oSpotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov č. 129/2010 Z.z. Tento zákon definuje, aj čo nie je spotrebiteľským úverom:

  • hypotekárny úver
  • úver pri ktorom sa ručí nehnuteľnosťou
  • úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti ktorého lehota splatnosti je viac ako 10 rokov
  • pôžička ktorá sa musí splatiť do troch mesiacov
  • povolené prečerpanie splatné do jedného mesiaca

Spotrebných úverov existuje obrovské množstvo a druhy úverov je možné rozdeliť do kategórii:

  1. Podľa účelovosti

Podľa účelu delíme úvery na:

a) účelové – finančné inštitúcie ich poskytujú na konkrétny účel – napríklad úver na auto alebo na bývanie. Účel použitia finančných prostriedkov musí byť vopred dohodnutý v zmluve. Klient ktorý takúto zmluvu podpíše je povinný v stanovenom termíne veriteľovi predložiť doklady a faktúry na čo boli peniaze použité. Ak tak nespraví, veriteľ si môže účtovať pokutu ktorá je väčšinou stanovená ako prirážka k štandardnej úrokovej sazbe. V niektorých prípadoch môže dôjsť aj k preklasifikovaniu na bezúčelový úver, čím sa podstatne zvýši úroková sadzba. Taktiež si veriteľ v prípade nezdokladovania účelu môže účtovať pokutu za porušenie zmluvných podmienok.

b) bezúčelové alebo neúčelové – pri takomto type klient účel veriteľovi nedokladuje, takže peniaze môže použiť na čokoľvek, podľa svojho uváženia. Cenou za túto administratívnu nenáročnosť je vyšší úrok, ktorý sa prejaví vo výške mesačnej splátky.

  1. Podľa splatnosti

Podľa splatnosti delíme úvery na:

a) krátkodobé – poskytujú sa na kratšie obdobie, spravidla so splatnosťou maximálne 1 rok. Medzi krátkodobé úvery zaraďujeme napríklad kreditné karty alebo kontokorenty (povolené prečerpania)

b) strednodobé – poskytujú sa na obdobie 2-5 rokov

c) dlhodobé – do tejto skupiny zaraďujeme úvery so splatnosťou dlhšou ako 5 rokov.

  1. Podľa zabezpečenia

Banky a ostatné finančné inštitúcie mimo bankového sektora využívajú zabezpečenie úveru ako nástroj ktorý slúži na krytie strát v situácii, keď sa klient dostane do platobnej neschopnosti. Podľa zabezpečenia poznáme úvery

a) zabezpečené – pre finančné inštitúcie predstavujú oveľa menšie riziko, nakoľko sú pohľadávky veriteľa zabezpečené a tým pádom takýto typ úveru získate s nižšou úrokovou sazbou. Najčastejším spôsobom zabezpečenia je ručenie ručiteľom ktorý prevezme splácanie za dlžníka, v prípade že sa dlžník dostane do platobnej neschopnosti, ďalej zabezpečenie zriadením záložného práva na nehnuteľnosť alebo vinkuláciou poistenia/vkladu.

b) nezabezpečené – nie všetci veritelia požadujú zabezpečenie úveru. Často finančné inštitúcie nepožadujú zabezpečenie pri pôžičkách na nižšie sumy a pri klientoch s vynikajúcou platobnou históriou a s čistým výpisom z úverového registra.

Toto je len základné delenie, samozrejme, druhov úverov poznáme viac – môžeme ich deliť podľa spôsobu čerpania napríklad na jenorazové alebo postupné, ďalej podľa spôsobu výplaty finančných prostriedkov na hotovostné a bezhotovostné alebo podľa meny, v ktorej sú vedené. Jednotlivé druhy úverov je možné vzájomne skombinovať: napríklad banka A môže poskytovať krátkodobý neúčelový úver bez zabezpečenia kým banka B môže mať napríklad v ponuke účelový úver (napríklad na auto) so zabezpečením (napr. ručením osobným automobilom) a so splatnosťou 6 rokov. Kombinácii je veľké množstvo a tento stručný prehľad má slúžiť len na lepšiu orientáciu v problematike úverov a pôžičiek.


You are here: Home » Blog » Druhy úverov

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.