Loading

Hypoúver Invest UniCredit Bank

Unicredit banka ponúka investičný účelový úver prostredníctvom produktu s názvom Hypoúver Invest, ktorý je možné použiť na kúpu, rekonštrukciu alebo údržbu domu, bytu, chalupy alebo na splatenie iného úveru, ktorý bol poskytnutý za účelom investovania do nehnuteľnosti.

Poskytuje sa vo výške od 3 300 – 270 000 € s dobou splatnosti od 1-30 rokov. Úver je potrebné zabezpečiť zriadením záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť, ktorá je určená na celoročné bývanie, pričom vlastníkom tejto nehnuteľnosti môže byť aj tretia osoba. Podmienkou však je, že na nehnuteľnosť nesmie byť zriadené záložné právo v prospech iných finančných inštitúcii alebo tretích osôb. UnicreditBank okrem toho vyžaduje, aby bola založená nehnuteľnosť poistená pre prípad zničenia alebo poškodenia a aby bolo poistné plnenie vinkulované v prospech banky.

Banka poskytuje tento úver štandardne do výšky 70% z hodnoty založenej nehnuteľnosti, ale ak Hypoúver Invest skombinujete so špeciálnym spotrebným úverom, v min. výške 995,82 € tak je možné získať aj hypotéku aj nad 70% z celkovej hodnoty nehnuteľnosti, s ktorou klient ručí za svoje záväzky. Ak LTV nepresahuje viac ako 80%, môžete 20% z poskytnutej sumy použiť na splatenie iného spotrebného úveru alebo na financovanie výdavkov súvisiacich s bývaním.

Úroky

Úročenie je aj pri tomto type hyypotekárneho úveru fixné. Banka žiaľ neposkytuje fixáciu na jeden rok, klient si tak má možnosť vybrať len z trojročnej, päťročnej alebo 10 ročnej fixácie.

Doba fixácie Úrok od
3 roky 4,19 % p.a.
5 rokov 4,59 % p.a.
10 rokov 5,29 % p.a.

Počas tohto obdobia banka nebude meniť výšku úrokovej sadzby, pokiaľ to nebolo v zmluve dohodnuté inak. Banka môže úrok zmeniť až po ukončení doby fixácie, čo má za následok automatickú zmenu výšky mesačnej splátky. Unicredit bank informuje klienta o tejto zmene písomne, najneskôr 2 mesiace pred ukončením lehoty fixácie. Klient môže v čase končiacej fixácie (minimálne 30 dní pre zmenou) požiadať banku o predčasné splatenie Hypoúveru bez poplatku. Klient má len krátky čas na splatenie úveru – táto doba sa začína dňom ukončenia fixácie a končí druhým pracovným dňom po dni uplynutia obdobia fixácie. V tomto čase musí mať klient, ktorý chce hypoúver predčasne splatiť dostatočnú sumu na účte, z ktorého sa vykonáva inkaso splátky. Ak na účte nebude dostatočná suma postačujúca na vyrovnanie záväzku, Unicredit bude požadovať normálne splácanie s novými úrokovými sadzbami a nepovolí predčasné splatenie.

V prípade, že sa dlžník dostane do omeškania s platením mesačnej splátky alebo jej časti, tak banka mu bude okrem štandardného úroku úročiť aj omeškanú istinu úveru úrokom z omeškania vo výške 9% za každý, aj začatý deň omeškania.

Poplatky

 • Poplatok za poskytnutie Hypoúveru Invest 0,90 % z objemu úveru, minimálne 200 €
 • Správa úverového účtu: 3,50 € / za mesiac
 • Zmena kombi úveru na anuitný: 332 €
 • Druhé a ďalšie čerpanie úveru: 15 €
 • Nedodanie požadovaných dokumentov banke v dohodnutom termíne: 35 € za každý začatý mesiac omeškania za jeden dokument
 • Prvá písomná upomienka v prípade omeškania ktorá sa odosiela po 5 pracovných dňoch omeškania so splátkou: 17 €
 • Druhá písomná upomienka v prípade omeškania ktorá sa odosiela po 20 pracovných dňoch omeškania so splátkou: 50 €
 • Tretia a ďalšie upomienky zasielané individuálne: 50 €
 • Za navýšenie úveru si banka účtuje poplatok 0,90 % z navýšenej sumy, minimálne však zaplatíte 200 €
 • Poplatok za zmenu vinkulácie poisteného plnenia: 83 €
 • Poplatok za zmenu zmluvných podmienok: 166 €
 • Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna splátka v čase mimo termínu končiacej fixácie ak do konca termínu splatnosti zostáva menej ako jeden rok: 0,5 % z predčasne splatenej sumy (platí pre úvery poskytnuté od 11.6.2010 so splatnosťou do 10 rokov

vrátane)

 • Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna splátka v čase mimo termínu končiacej fixácie ak do konca termínu splatnosti zostáva viac ako jeden rok: 1 % z predčasne splatenej sumy (platí pre úvery poskytnuté od 11.6.2010 so splatnosťou do 10 rokov

vrátane)

 • V období končiacej fixácie je predčasné splatenie úveru bez poplatku.
 • Poplatok za vypovedanie zmluvy zo strany klienta pri nečerpaní hypotéky: 5% z objemu úveru, min. 166 €
 • Skrátenie splatnosti hypotéky: 2,50 % zo zostakovej sumy, minimálne 80 €
 • Mesačná splátka úveru v hotovosti 2 €
 • Poplatok za vystavenie súhlasu so splatením úveru pre inú banku: 40 €

Podmienky

O Hypoúver Invest môžu požiadať fyzické osoby vo veku od 18-65 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku. Nebudú však akceptované žiadosti od záujemcov, ktorí majú čistý príjem nižší ako 280 €.


You are here: Home » Hypotéka » Hypoúver Invest UniCredit Bank

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.