Loading

Hypoúver Klasik z UniCredit Bank

Hypoúver klasik z ponuky Unicredit Bank je hypotekárnym úverom, ktorý je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti. Unicredit banka ho poskytuje už od 3 300 € a maximálna výška úveru je daná hodnotou založenej nehnuteľnosti (banka poskytuje hypotéku do výšky 70 % zakladanej nehnuteľnosti). V individuálnych prípadoch je možné získať úver aj nad 70 %. Podmienkou je však kombinovať ho so špeciálnym spotrebným úverom, ktorého minimálna výška musí byť 995,82 € a max. výška bude závisieť od bonity klienta a od hodnoty zakladanej nehnuteľnosti

Doba splatnosti hypoúveru Klasik je od 4-30 rokov. Jedná sa o účelový úver, teda takto získané finančné prostriedky môžu byť použité jedine na financovanie bývania, konkrétne na nasledovné účely:

 • na kúpu tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti
 • na výstavbu, prípadne zmenu dokončených stavieb
 • na údržbu tuzemskej nehnuteľnosti
 • na splatenie pôžičky z inej finančnej inštitúcie ktorý bol poskytnutý na vyššie uvedené účely a je klasifikovaný ako hypotekárny úver
 • na splatenie úveru ktorý bol poskytnutý na vyššie uvedené účely a nie je hypotekárnym úverom

Účel použitia finančných prostriedkov musí klient preukázať ešte pred čerpaním predložením dokladu, ktorý je vystavený na meno dlžníka. (napríklad faktúra alebo kúpna zmluva). Ak je účelom nadobudnutie nehnuteľnosti tak je potrebné predložiť doklad, že daná nehnuteľnosť sa stane majetkom dlžníka a ak je účelom zmena alebo výstavba dokončenej stavby tak klient musí predložiť doklad, že táto nehnuteľnosť je v jeho vlastníctve.

Zabezpečenie

 • základnou podmienkou na poskytnutie hypotéky z UniCredit Bank je zriadenie záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť v prospech banky (banka akceptuje aj financovanú alebo rozostavanú nehnuteľnosť)
 • poistenie založenej nehnuteľnosti minimálne vo výške poskytnutého úveru a vinkulácia poisteného plnenia v prospech banky je povinná

UniCredit Bank bude akceptovať ako predmet záložného práva len nehnuteľnosť určenú na celoročné bývanie ktorá sa nachádza na území Slovenska, pričom vlastníkom môže byť aj tretia osoba, ktorá potom vo vzťahu k banke vystupuje ako záložca. Na nehnuteľnosť nesmie byť ťarcha alebo obmedzenie prevodu nehnuteľnosti voči finančným inštitúciám alebo tretím osobám. (výnimku predstavuje len záložné právo v prospech štátneho fondu rozvoja bývania, stavebnej sporiteľne a zabezpečenie splnenia pohľadávok vyplývajúcich z prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru podľa § 15 – 18b Z č. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Čerpanie úveru

Hypotekárny úver z UniCredit Bank je možné čerpať nasledovnými spôsobmi:

a) jednorazovo – pri tomto type je klient povinný čerpať úver najneskôr do troch mesiacov

b) postupne – v tomto prípade je klient povinný vyčerpať úver najneskôr do 24 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy

c) preddavkové – vhodné obzvlášť pri postupnej výstavbe napríklad rodinného domu. Pri preddavkovom čerpaní musí klient predložiť faktúry a bločky do 6 mesiacov od čerpania.

Úrokové sadzby

Úročenie je fixné a každý klient si môže vybrať 3, 5 alebo 10 ročné obdobie fixácie, kedy sa nebude výška úroku meniť a tým pádom počas tohto obdobia zostane aj výška mesačnej splátky rovnaká

Doba fixácie Úrok
3 roky 4,19 % p.a.
5 rokov 4,59 % p.a.
10 rokov 5,29 % p.a.

Uplynutím dohodnutého obdobia fixácie banka bude meniť výšku úrokovej sadzby. O novej výške úroku banka informuje každého svojho klienta aspoň dva mesiace pred uplynutím tohto obdobia.

Ak sa dlžník dostane do omeškania, je povinný zaplatiť úrok z omeškania 9% p.a.

Poplatky

 • Poplatok za poskytnutie: 0,90 % z objemu hypotéky, minimálne 200 €
 • Správa úverového účtu: 3,50 € / za mesiac
 • Druhé a ďalšie čerpanie: 15 €
 • Nedodanie požadovaných dokumentov banke v dohodnutom termíne: 35 € za každý začatý mesiac omeškania za jeden dokument
 • Prvá písomná upomienka v prípade omeškania ktorá sa odosiela po 5 pracovných dňoch omeškania so splátkou: 17 €
 • Druhá písomná upomienka v prípade omeškania ktorá sa odosiela po 20 pracovných dňoch omeškania so splátkou: 50 €
 • Tretia a ďalšie upomienky zasielané individuálne: 50 €
 • Za navýšenie úveru si banka účtuje poplatok 0,90 % z navýšenej sumy, minimálne však zaplatíte 200 €
 • Poplatok za zmenu vinkulácie poisteného plnenia: 83 €
 • Poplatok za zmenu zmluvných podmienok: 166 €
 • Predčasné splatenie v čase mimo termínu končiacej fixácie, zosplatnenie úveru zo strany banky: 5 % z predčasne splatenej sumy, minimálny poplatok je 166 €. V období končiacej fixácie je predčasné splatenie úveru bez poplatku.
 • Mimoriadna splátka 5% z predčasne splatenej sumy, minimálne 166 €
 • Poplatok za vypovedanie zmluvy zo strany klienta pri nečerpaní hypotéky: 5% z objemu pôžičky, min. 166 €
 • Skrátenie splatnosti hypotéky: 2,50 % zo zostakovej sumy, minimálne 80 €
 • Mesačná splátka úveru v hotovosti 2 €
 • Poplatok za vystavenie súhlasu so splatením úveru pre inú banku: 40 €

Podmienky pre poskytnutie úveru

Hypoúver Klasik je určený fyzickým osobám so slovenským občianstvom ale aj cudzím štátnym príslušníkom s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku vo veku od 18-65 rokov. Podmienkou na poskytnutie úveru je pravodelný mesačný príjme žiadateľa v minimálnej výške 280 € (v čistom)


You are here: Home » Hypotéka » Hypoúver Klasik z UniCredit Bank

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.