Loading

Hypoúver pre mladých UniCredit Bank

Hypoúver pre mladých z UniCredit bank sa poskytuje v minimálnej výške 5000 € a najviac do 49 790,88 € . Maximálna výška hypotéky, ktorú môže klient získať však závisí od hodnoty založenej nehnuteľnosti. Unicredit banka poskytuje tento úver až do výšky 70 % hodnoty nehnuteľnosti, na ktorú bolo zriadené záložné právo v prospech banky. Jednotlivé splátky tohto úveru je možné rozložiť na obdobie od 4-30 rokov.

Keďže sa jedná o účelový úver, takto získané peniaze je možné použiť jedine na:

 • nadobudnutie nehnuteľnosti alebo jej časti ktorá sa nachádza na území SR
 • výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb (tuzemských)
 • na údržbu nehnuteľností nachádzajúcich sa na Slovensku

Účel použitia finančných prostriedkov z hypotéky je nutné preukázať ešte pred čerpaním dokladom, na ktorom je uvedené meno klienta – napríklad kúpnou zmluvou alebo faktúrou.

Tento hypoúver, podobne ako iné hypotéky je potrebné zabezpečiť nehnuteľnosťou a taktiež je potrebné si dať túto nehnuteľnosť poistiť a poistné plnenie vinkulovať v prospech Unicredit banky. Je dôležité, aby daná nehnuteľnosť bola poistená minimálne v takej výške, ako je výška úveru, respektíve jej trhová hodnota a aby bola poistená počas celej doby trvania úverovej zmluvy. Banka bude ako predmet záložného práva akceptovať len také nehnuteľnosti, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 • nachádzajú sa na území SR
 • musia byť určené na celoročné bývanie, t.j. rodinný dom alebo byt, pričom je možné ručiť aj rozostavanou alebo financovanou nehnuteľnosťou
 • vlastníkom môže byť dlžník alebo aj tretia osoba, ktorá do úverového vzťahu s bankou vstúpi ako záložca
 • na nehnuteľnosť nesmie viaznúť záložné právo alebo obmedzenie prevodu voči tretím osobám alebo finančným inštitúciám (výnimkou je len štátny fond rozvoja bývania a stavebná sporiteľňa)

Čerpanie

Úver je možné čerpať jedným z nasledovných spôsobov:

 • jednorazovo
 • postupne

Podmienky

Je určený pre fyzické osoby s vekom od 18-35 rokov (v čase podania žiadosti). Ďalšou podmienkou je, že mesačný príjem je maximálne vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za kalendárny štvrťrok, ktorý predchádza 2 štvrťrokom, kedy bola žiadosť o hypotéku pre mladých podaná. Ak sú žiadateľmi manželia, tak ich spoločný príjem musí byť maximálne 2,6 násobok priemernej hrubej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve.

Úroky

Unicredit bank poskytuje na tento hypoúver možnosť vybrať si len z dvoch období fixácie:

Doba fixácie Úroková sadzba od
3 roky 1,19 % p.a.
5 rokov 1,59 % p.a.

Zvýhodnený úrok o štátny príspevok (2%) a príspevok banky 1% platí iba počas prvých piatich rokov splácania. Po uplynutí piatich rokov bude úver úročený štandardnou úrokovou sadzbou ako v prípade Hypoúveru Klasik.

Ak sa dlžník dostane do omeškania, je povinný zaplatiť banke úrok z omeškania, ktorý je 9 % p.a.

Poplatky

 • Poplatok za poskytnutie je 0,90 % z objemu úveru, minimálne 200 €
 • Vedenie úverového účtu: 3,50 € / za mesiac
 • Druhé a ďalšie čerpanie úveru: 15 €
 • Poplatok za nedodanie požadovaných dokumentov banke v dohodnutom termíne: 35 € za každý začatý mesiac omeškania za jeden dokument
 • Prvá písomná upomienka v prípade omeškania ktorá sa odosiela po 5 pracovných dňoch omeškania so splátkou: 17 €
 • Druhá písomná upomienka v prípade omeškania ktorá sa odosiela po 20 pracovných dňoch omeškania so splátkou: 50 €. Tretia a ďalšie upomienky sa odosielajú individuálne a ich cena je 50 €
 • Navýšenie úveru: 0,90 % z navýšenej sumy, min. 200 €
 • Zmena vinkulácie poisteného plnenia: 83 €
 • Poplatok za zmenu zmluvných podmienok zo strany klienta: 166 €
 • Predčasné splatenie úveru v čase mimo termínu končiacej fixácie, zosplatnenie úveru zo strany banky: 5 % z predčasne splatenej sumy, minimálny poplatok je 166 €. V období končiacej fixácie je predčasné splatenie úveru bez poplatku.
 • Mimoriadna splátka 5% z predčasne splatenej sumy, minimálne 166 €
 • Poplatok za vypovedanie zmluvy zo strany klienta pri nečerpaní hypotéky: 5% z objemu úveru, min. 166 €
 • Skrátenie splatnosti hypotéky: 2,50 % zo zostakovej sumy, minimálne 80 €
 • Mesačná splátka úveru v hotovosti 2 €
 • Poplatok za vystavenie súhlasu so splatením úveru pre inú banku: 40 €


You are here: Home » Hypotéka pre mladých » Hypoúver pre mladých UniCredit Bank

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.