Loading

Osobný bankrot

Dostali ste sa do platobnej neschopnosti z dôvodu, že ste si na svoje plecia nabrali príliš veľa pôžičiek? Nemôžete dobre splávať a máte obavy z exekúcie? Riešením, ako sa dostať von z dlhovej pasce môže byť osobný bankrot. Akým spôsobom je možné vyhlásiť osobný bankrot a ako to pomôže osobe ktorá sa topí v dlhoch začať nový život? Odpoveď na tieto otázky sa dozviete v nasledovnom článku.

Čo sa týka osobného bankrotu fyzických osôb – nedpodnikateľov, tento upravuje zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý rieši úpadok dlžníka speňažnením jeho majetku a kolektívnym alebo postupným uspokojením veriteľov podľa reštrukturalizačného plánu. Podľa tohto zákona je dlžník v úpadku, ak sa dostal do platobnej neschopnosti. Ak dlžník podal návrh na konkurz, rozumie sa tým, že je v úpadku. Platobne neschopný je taký dlžník, ktorý nie je schopný plniť si minimálne dva peňažné záväzky aspoň 30 dní po lehote splatnosti viac ako jednému veriteľovi.

Ak sú tieto zákonom stanovené podmienky splnené, dlžník do 30 dní od zistania že je v platobnej neschopnosti podáva na príslušný súd návrh na vyhlásenie konkurzu a taktiež aj návrh na oddĺženie. Ak máte problém vyplniť tieto návrhy, obráťte sa na právnika, ktorý Vám poradí a vypracuje požadované podklady. Využitím právnickych služieb nielenže získate cenné rady ale zabránite aj tomu, aby bol Váš návrh zamietnutý z dôvodu formálnych chýb. Pozor, podmienkou na vyhlásenie osobného bankrotu je minimálny majetok dlžníka vo výške 1659,70 €, v opačnom prípade, by nebolo z čoho pohľadávky aspoň čiastočne splatiť.

 

Po prijatí súd ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky rozhodne o začatí konkurzu, pričom je súdom určený správca (ktorý je spojkou a komunikátorom medzi dlžníkom a veriteľmi). Správca konkurznej podstaty v prvom rade určí výšku majetku dlžníka a spíše všetky jeho záväzky. Potom nasleduje predaj majetku dlžníka ktorý sa dá speňažniť a z takto získaných finančných prostriedkov sa aspoň čiastočne uspokoja veritelia. Po ukončení konkurzu sa však celý proces osobného banktoru ani zďaleka nekončí, ale nasleduje fáza oddĺženia. Táto fáza je veľmi ťažkým obdobím, nakoľko počas trojročného skúšobného obdobia dlžník musí splácať súdom nariadené splátky (stanovené ako percento z čistého príjmu alebo ako fixne danú čiastku), ktoré môžu predstavovať až 70 % z dlžníkovho čistého príjmu. Tieto splátky musí dlžník uhradiť vždy na konci príslušného skúšobného roka správcovi konkurznej podstaty, ktorý po odrátaní svojej odmeny rozdelí sumu medzi všetkých veriteľov. V prípade, že dlžník poctivo spláca súdom stanovené splátky, na konci tohto trojročného obdobia končí proces osobného bankrotu, dlhy sa stanú nevymožiteľnými a dlžník tak môže začať nový život, tento krát už bez dlhov. To znamená že ak máte dlhy vo výške napríklad 200 000 € a vďaka konkurzu a skúšobnému obdobiu splatíte len čas dlhu napríklad 90 000 €, zvyšných 110 000 € si už Vaši veritelia nemôžu nárokovať. Výhodou je, že počas tohto obdobia je dlžník chránený a pohľadávky sa môžu uspokojovať len v rozsahu ktoré stanovuje súd a taktieť sa v tomto období nemôže začať exekúcia.

Aké sú náklady na osobný bankrot

Konkurz sa môže začať len v prípade, že dlžník uhradí na účet príslušného súdu dumu 663,88 €. Tento preddavok je potrebné poslať na číslo účtu okresného súdu v sídle krajského súdu v mieste trvalého bydliska dlžníka.

Ako dlho trvá proces oddĺženia

Prvá fáza, konkurz trbá niekoľko mesiacov a jeho konkrétna dĺžka závisí od viacerých faktorov medzi ktoré patria počet veriteľov, ako dlho trvá predaj majetku a podobne. Vo väčšine prípadov treba rátať s dobou 6 mesiacov. Počas druhej fázy, takzvanej skúšobnej doby je lehota presne stanovená na 3 roky. Ak teda budete mať šťastie, môžete začať život bez dlhov o 3,5-4 roky. Nie je to však žiadna prechádzka ružovou záhradou, musíte sa pripraviť na to, že najbližšie 3 roky budete žiť len zo životného minima. Na druhej strane získate tak možnosť zbaviť sa dlhov, ktoré by Vás inak strašili do konca života.


You are here: Home » Blog » Osobný bankrot

1 komentár

  1. nemam žiadne peniaze kto mi pomože s bankrotom ekrem tych čo zarobim ako dalej mam nejaku možnost

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.