Loading

otp HYPO úver

OTP hypo úver je účelovým úverom určeným na investície do nehnuteľnosti. Banka ho poskytuje od 700 €, pričom horná hranica nie je obmedzená a závisí od hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. OTB banka prefinancuje každý investičný zámer až do výšky 90 % hodnoty nehnuteľnosti na ktorú bolo zriadené záložné právo. Lehota splatnosti sa pri tejto pôžičke pohybuje od 1 mesiaca do 30 rokov.

Zabezpečenie

Klient za svoje záväzky ručí zriadením záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť. Táto podmienka sa považuje za splnenú až doručením listiny banke, ktorá preukazuje vznik príslušného zabezpečenia. Pôžičku je možné čerpať okamžite po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Klient je povinný banku informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré majú za následok zničenie alebo poškodenie založenej nehnuteľnosti alebo ktoré by viedli k zníženiu jej trhovej hodnoty. V takomto prípade je klient povinný poskytnúť  ďalšie zabezpečenie úveru najneskôr do 30 dní.

Dokladovanie účelu

Vzhľadom na to, že sa jedná o účelový úver, dlžník musí  zdokladovať účel použitia finančných prostriedkov.

 • ak kupujete nehnuteľnosť – predkladáte buď originál alebo overenú kópiu kúpnej zmluvy, prípadne ak ste nehnuteľnosť ešte nekúpili, tak zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy
 • ak finančné prostriedky z úveru použijete na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov – potrebné predložiť dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • dedičské konanie – predkladáte právoplatné rozhodnutie o dedičtsve
 • ak sú peniaze použité na nákup zariadenia a spotrebičov – faktúry a bločky za nakúpený tovar
 • výstavba nehnuteľnosti alebo zmena dokončenej stavby – v takomto prípade budete potrebovať nasledovné dokumenty: list vlastníctva, stavebné povolenie, schválený projekt, rozpočet nákladov stavby, zmluva o dielo alebo o výstavbe
 • pri splatení existujúceho úveru – budete potrebovať úverovú zmluvu, potvrdenie o zostatku a súhlas banky s predčasným splatením úveru

OTP banka však odpúšťa povinnosť zdokladovať účel použitia finančných prostriedkov až do 30% z výšky úveru.

Čerpanie

Klient môže čerpať úver nasledovnými spôsobmi:

a) jednorazovo

b) postupne – maximálny počet jednotlivých čerpaní je 6 a max. doba na čerpanie je 18 mesiacov od dátumu prvého čerpania

Úroky

Úrokové sadzby sú fixné a banka ponúka možnosť výberu z 1,3,5, alebo 10-ročného obdobia fixácie s nasledovnými úrokmi:

Obdobie fixácie Úroková sadzba
1 rok od 4,19 % p.a.
3 roky od 4,39 % p.a.
5 rokov od 4,79 % p.a.
10 rokov od 5,69 % p.a.

Ak sa klient dostane do omeškania je povinný  zaplatiť sankčný úrok vo výške 8% ročne.

Poplatky

 • Poplatok za poskytnutie otp hypo úveru: 0,75 % z objemu úveru, minimálne 200 €
 • Navýšenie: 1% z navyšovanej čiastky
 • Správa a vedenie úverového účtu: 3,40 € / za mesiac
 • Zmena predmetu zabezpečenia: 133,00 €
 • Poplatok za ostatné zmeny: 40 €
 • Poplatok za posun termínov čerpania: 1.posun 10 €, druhý a každý nasledovný posun stojí 33 €
 • Vystavenie potvrdenia alebo súhlasu na základe klientovej žiadosti: 17 € + DPH
 • Vystavenie súhlasu so zradením záložného práva v prospech inej banky (v druhom poradí) a vzdanie sa záložného práva: 33 €
 • Predčasné splatenie hypoúveru v termíne obnovy úroku: bez poplatku
 • Banka poskytuje klientom možnosť raz ročne úver čiastočne splatiť bez poplatku až do výšky 20 % zostatkovej sumy
 • Mimoriadna splátka alebo predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrokovej sadzby: 5 % z predčasne splatenej istiny, minimálny poplatok je 166 €. Ak však objem úveru nepresahuje hodnotu 75 000 € a doba splatnosti je kratšia ako 10 rokov, tak je poplatok za predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátku 0,5 % (ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok) z predčasne splatenej sumy a 1% ak do konca doby splatnosti zostáva viac ako 1 rok.
 • Poplatok za nedočerpanie hypoúveru: 3 % z nedočerpanej sumy
 • Splátka úveru v hotovosti: 2 € za vklad
 • Písomná upomienka zasielaná v prípade oneskorenia sa so splátkou: 25 €

Podmienky pre poskytnutie

OTP hypoúver je určený pre občanov SR alebo občanov EÚ (bez nutnosti trvalého pobytu na Slovensku) s vekom od 18-65 rokov a s pravidelným príjmom postačujúcim na splácanie úveru aj s úrokmi. Každý záujemca bude potrebovať na vybavenie žiadosti dva doklady totožnosti a taktiež je potrebné preukázať výšku príjmu:

a) v prípade že máte príjem zo závislej činnosti – predkladáte potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti. Ak OTP banke povolíte overiť si výšku príjmu v Sociálnej poisťovni, tak potvrdenie o výške príjmu nie je potrebné

b) ak máte príjem z podnikania, prenájmu alebo z kapitálového majetku – budete potrebovať daňové priznanie za posledné dva roky a potvrdenie o výške daňovej povinnosti


You are here: Home » Hypotéka » otp HYPO úver

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.