Loading

Spotrebný úver pre mladomanželov od Unicredit Bank

Unicredit bank patrí medzi jedných z mála poskytovateľov mladomanželských pôžičiek. Ak požiadate o spotrebný úver pre mladomanželov, získate výhodný bezúčelový úver s úrokovou sadzbou nižšou až o 4,5 %. Táto úroková sadzba ktorá je dohodnutá v zmluve bude platiť počas celého obdobia splatnosti, pričom 1,5 % predstavuje príspevok Unicredit banky a 3 % je štátna bonifikácia, ktorú získate ak splníte nasledovné podmienky:

 • žiadateľmi musia byť manželia, ktorých manželstvo v čase podania žiadosti netrvá dlhšie ako 2 roky
 • podmienkou je, že obaja manželia sú občania SR alebo cudzí štátny príslušníci s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku
 • príjem oboch manželov je maximálne 2,6 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Pre rok 2012 to znamená, že spoločný prijem manželov je maximálne 2204,80 € za mesiac.
 • poslednou podmienkou je splnenie vekovej hranice. V čase podania žiadosti nesmie byť ani jeden z manželov starší ako 35 rokov a mladší ako 18 rokov.

Podmienky poskytnutia štátneho príspevku určuje zákon o bankách. Tento istý zákon určuje aj podmienky zániku nároku na štátny príspevok pre mladomanželov. V prípade, že dôjde k zániku, banka odoberie už poskytnutý príspevok aj bez súhlasu klienta. Nárok na štátny príspevok zaniká v nasledovných prípadoch:

 • rozvod manželstva počas doby splatnosti úveru
 • prevod dlhu na inú osobu
 • omeškanie so splátkou, ktoré trvá dlhšie ako 90 dní (príspevok bude v tomto prípade zrušený a akonáhle klient vyrovná svoj dlh, príspevok bude automaticky obnovený)
 • ak klient uvedie v úverovej zmluve nepravdivé údaje o príjme alebo veku jedného alebo oboch žiadateľov

Parametre produktu

V prípade, že spĺňate vyššie uvedené podmienky, môžete si podať žiadoť o spotrebný úver pre mladomanželov na ktorejkoľvek pobočke banky vo výške od 650 -10 000 €. Keďže táto pôžička spadá do kategórie bezúčelových úverov, peniaze môžete použiť na čokoľvek a banke nedokladujete účel ich použitia. Klient si môže samostatne vybrať obdobie splatnosti od 1-7 rokov. Túto pôžičku je možné čerpať jedine jednorazovo – Unicredit banka po predložení požadovaných dokladov a po uhradení predpísaných poplatkov prevedie celú sumu na účet klienta.

Zabezpečenie

Úver sa zabezpečuje podpísaním dohody o zrážkach zo mzdy v prípade, že výška pôžičky presahuje sumu 3 300 €. Ak však žiadate o sumu menšiu ako je 3 300 €, dohoda o zrážkach zo mzdy sa nepodpisuje. V prípade, že banke dokážete poskytnúť finančnú zábezpeku vo výške 100%, taktiež nie je potrebné žiadne ďaľšie zabezpečenie.

Úroky

 • Úročenie je fixné počas celej doby splatnosti a úrok sa pohybuje od 8,49 % ročne
 • V prípade oneskorenia so splátkou je klient povinný okrem štandarného úroku zaplatiť aj sakčný úrok vo výške 9 % p.a.

 

Poplatky

 • Poplatok za poskytnutie: 2% z objemu úveru, minimálne zaplatíte 30 €
 • Poplatok za správu úverového účtu: 2,20 € / mesiac (platí sa každý mesiac až do úplného vyplatenia úveru)
 • Prvá písomná upomienka v prípade omeškania ktorá sa odosiela po 5 pracovných dňoch omeškania so splátkou: 17 €
 • Druhá písomná upomienka v prípade omeškania ktorá sa odosiela po 20 pracovných dňoch omeškania so splátkou: 50 €
 • Tretia a ďalšie upomienky zasielané individuálne: 50 €
 • Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna splátka ak do konca termínu splatnosti zostáva menej ako jeden rok: 0,5 % z predčasne splatenej sumy (platí pre úvery poskytnuté od 11.6.2010)
 • Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna splátka ak do konca termínu splatnosti zostáva viac ako jeden rok: 1 % z predčasne splatenej sumy (platí pre úvery poskytnuté od 11.6.2010)
 • Poplatok za vypovedanie zmluvy zo strany klienta pri nečerpaní: 4,00% zo sumy úveru
 • Poplatok za zmenu znluvných podmienok zo strany klienta: 35 €
 • Splátka pôžičky v hotovosti: 2 €
 • Porušenie zmluvných podmienok: 1% z objemu úveru

Doklady ktoré budete potrebovať na vybavenie

Obaja manželia musia spolu so žiadosťou predložiť dva doklady totožnosti, potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, výpisy z bankového účtu a sobášny list.


You are here: Home » Mladomanželská pôžička » Spotrebný úver pre mladomanželov od Unicredit Bank

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.