Loading

Zmenka

Zmenka je dokladom, ktorý potvrdzuje finančný záväzok. Je to obchodovateľný krátkodobý cenný papier, ktorým sa jej vystavovateľ zaväzuje, že do dohodnutej lehoty splatnosti zaplatí osobe uvedenej na zmenke dohodnutú sumu. V takomto prípade sa jedná o vlastnú zmenku.

Poznáme aj cudziu zmenku, kedy vystavovateľ (dlžník) prikazuje tretej osobe – zmenkovníkovi aby zaplatil dohodnutú sumu veriteľovi. Zmenkovníkom ktorý vystupuje v tomto vzťahu môže byť napríklad banka, v ktorej má dlžník vedený bežný účet.

Používanie a náležitosti zmenky upravuje Zmenkový a šekový zákon č. 191/1950 Zb. Teraz sa zoznámime s povinnými náležitosťami zmenky, ktoré definuje tento zákon:

 1. Označenie, že sa jedná o zmenku. Toto označenie nestačí uviesť len v nadpise, ale musí byť uvedené aj samotnom texte napísané v jazyku, v ktorom je tento cenný papier vystavený.
 2. Bezpodmienečný sľub zaplatiť dohodnutú sumu (pri vlastnej zmenke) alebo bezpodmienečný príkaz (pri cudzej). Suma ktorá má byť uhradená musí byť vyjadrená číselne aj slovne, pričom ak je rozdiel medzi číselným a slovným vyjadrením platí suma vyjadrená písomne.
 3. Splatnosť zmenky – pričom môže byť splatná štyrmi spôsobmi:

  a) na videnie – zmenka je v tomto prípade splatná okamžite pri predložení, pričom najneskôr musí byť predložená do jedného roka od jej vydania. Ak na listine nie je uvedená splatnosť, platí že je splatná na videnie.

  b) na určitý čas po videní – v tomto prípade je splatná po uplynutí stanovenej lehoty po predložení (teda videní). Napríklad 60 dní od jej predloženia.

  c) na určitý čas po vystavení – listina je splatná po uplynutí stanovenej lehoty od jej vystavenia. Napríklad 40 dní od jej vystavenia.

  d) na určitý konkrétny deň – listina je splatná v konkrétny dátum napríklad 16.10.2013

 4. Miesto kde má byť zaplatená – v prípade, že tento údaj chýba, listina je aj naďalej platná, ale platí že za miesto zaplatenia sa považuje miesto jej vystavenia, alebo ak sa jedná o zmenku cudziu, tak platí že miestom zaplatenia je miesto uvedené pri mene zmenkovníka.
 5. Meno osoby, ktorej má byť dohodnutá suma vyplatená
 6. Dátum a miesto vystavenia zmenky – ak  nie je uvedené, považuje sa, že bola vystavená v mieste uvedenom pri mene vystavovateľa
 7. Vlastnoručný podpis vystavovateľa

Akonáhle zmenka obsahuje všetky vyššie uvedené údaje, je platná aj keby bola napísaná na zdrape papiera.

 

Zmenka sa často využíva v obchodnom styku, ale stále častejšie aj pri pôžičkách. V druhom prípade je obľubeným nástrojom úžerníkov, ktorí takýmto spôsobom požičiavajú ľuďom ktorí sa ocitli vo finančnej tiesni bez toho, aby s nimi podpísali písomnú zmluvu. Požičajú im síce požadovanú sumu, napríklad 3000 €, ale za to ich donútia podpísať zmenku na 6000 € so splatnosťou 2 mesiace. Ak dlžník potrebnú hotovosť nemá, veriteľ (majiteľ zmenky) dá prípad na súd, ktorého úlohou je preskúmať len, či je zmenka platná (či sú v nej uvedené všetky povinné náležitosti). Súd teda nevediac že sa jedná o úžeru vydá zmenkový platobný rozkaz a dlžník sa môže buď brániť alebo zaplatiť do 3 dní.

Navyše, môže sa stať aj taký prípad, že dlžník dohodnutú sumu síce zaplatí, tak ako je to dohodnuté, ale v prípade že nevyžiada likvidáciu zmenky, veriteľ (úžerník) sa môže tváriť že dlžník nič nezaplatil a požaduje jej opätovné zaplatenie. Úžera sa v takýchto prípadoch len veľmi ťažko dokazuje, nakoľko neexistuje ani žiadna písomná zmluva. Preto platí, ak ste sa ocitli vo finančnej tiesni, radšej zmenku nepodpisujte, nakoľko sa jedná o zvýšené riziko, že sa stanete obeťou podvodníka.


You are here: Home » Blog » Zmenka

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.